Contributiebeleid SV Reeshof
Contributieregeling, ook voor “gedeeld seizoen”, blessures en dergelijke,
tussentijdse aan- en afmeldingen, etc.
Het Bestuur van SV Reeshof heeft naar aanleiding van diverse verzoeken om
bijzondere regelingen aan de penningmeester en teneinde voor alle leden een
gelijke en duidelijke regeling te behouden in het verlengde van de
goedgekeurde regeling tijdens de ALV uit het voorjaar van 2009- zich nog eens
gebogen over een aantal ‘bijzondere situaties’ omtrent de
contributieverplichtingen van leden die:
zich gedurende het seizoen afmelden (na 15 juni van enig jaar) of dat zelfs
verzuimen
zich gedurende het seizoen aanmelden
door welke reden dan ook (blessures, ziekte, werk, privé, overmacht) niet (veel)
meer aan spelen toekomen.
Om te beginnen kan afmelding alleen plaatsvinden bij leden@svreeshof.nl. Dat is
bestaand beleid en wordt als zodanig ook gehandhaafd. Afmeldingen bij
leider/trainer, kantine, mondeling of op welke andere wijze ook zijn ongeldig.
Er zijn diverse mogelijkheden te onderscheiden:
1. Meldt men aan het begin van het seizoen, weliswaar te laat, maar voor 1
september, alsnog (geldig) af, dan betaalt men de KNVB-inschrijfkosten (die de
club reeds vooruit voldaan heeft), verhoogd met een bijdrage voor de
kledingkosten van dat jaar, alsmede een bijdrage in de administratiekosten. Dit
totaalbedrag is door het Bestuur vastgesteld voor iedereen op EUR 50,00.
2. Meldt men zich af na 1 september dan betaalt men de volledige contributie.
3. Men is geblesseerd e/o ziek na aanvang van het nieuwe seizoen en voorzien
moet worden dat spelen niet meer mogelijk is in de rest van het seizoen. In dat
geval betaalt men bij een geldige afmelding voor 1 november geen contributie (
op eventuele betaalde contributie volgt restitutie). Echter zal dit altijd bij het
bestuur/penningmeester kenbaar gemaakt moeten worden aan de hand van een
medische verklaring en die zullen een uiteindelijke beslissing nemen.
4. Indien men tussen 1 november en 1 april van het seizoen alsnog geldig
afmeldt vanwege blessure e/o ziekte en voorzien moet worden dat spelen niet
meer mogelijk is de rest van het seizoen, dan komt men voor restitutie van een
derde deel van contributiegelden in aanmerking. Ook hiervoor geldt dat de
uiteindelijke beslissing hierover bij het bestuur/penningmeester ligt en
overlegging van een medische verklaring nodig is. Bij afmeldingen na 1 april om
bovenstaande reden volgt geen restitutie van contributiegelden.
5. In het geval men zich gedurende het seizoen bij SV Reeshof aanmeldt is de
hoogte van de contributie afhankelijk van het moment van aanmelden. Nieuwe
leden die zich voor 1 november aanmelden betalen de gehele contributie. Nieuwe
leden die zich tussen 1 november en 31 januari aanmelden betalen 2/3 van de
contributie. Nieuwe leden die zich tussen 1 februari en 30 april aanmelden
betalen 1/3 van de contributie. Nieuwe leden die zich na 30 april aanmelden
betalen pas contributie aan het begin van het nieuwe seizoen. Peildatum m.b.t.
het aanmelden is de datum waarop een volledig ingevuld aanmeldformulier door
onze ledenadministratie per mail / post wordt ontvangen.
Voor leden die aan het begin van het seizoen niet (volledig) hun contributie
voldaan hebben geldt dat er een blokkade wordt opgevoerd en dat dit lid niet kan
deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen. Indien zij gedurende het seizoen
alsnog weer aan voetbalactiviteiten wensen deel te nemen, dan dient (de rest
van) de contributieverplichting eerst voldaan te worden.
Contributiebetaling, ook wanneer een subsidieregeling is
aangevraagd/toegekend, blijft ten alle tijden een verantwoordelijkheid van het lid
zelf (of zijn/haar ouders/verzorgers). De vereniging stuurt geen facturen maar
stelt haar leden in kennis van de contributie en betalingsverplichting via email.
Dit wordt verzorgd door een extern bedrijf genaamd NIKKI. De hoogte van de
verschuldigde contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld en dan hier, in
dit reglement, aangepast aan de actuele bedragen per categorie.
De reden voor dit wellicht door sommigen als streng ervaren beleid zijn de
volgenden.
De club deelt aan het begin van het seizoen teams in en betaalt daarvoor aan de
KNVB een bijdrage.
De totale contributie wordt vastgesteld op basis van het verwachtte ledental. Een
groot verloop aan leden zou de begroting (financiële gezondheid) van de club
ook in gevaar kunnen brengen en wij willen juist graag aan de verplichtingen
kunnen voldoen die wij aangaan.
Ook worden op basis van de ledentallen aan het begin van het jaar tenues
(bij)besteld.
Verder wordt (met name bij de jeugd) soms aan andere kandidaat leden verteld
dat er een wachtlijst is. Later zijn die kandidaat leden vaak niet meer
geïnteresseerd omdat men elders is gaan voetballen.
Op basis van het aantal leden worden bovendien teams ingedeeld en veldhuur
verplichtingen aangegaan met de gemeente.
Allemaal redenen waardoor de club moet kunnen rekenen op de verplichtingen
die de leden aangaan door lid te worden en te blijven.
Betaling: Betaling van de contributie dient plaats te vinden via IDEAL ( via
NIKKI). De club accepteert uitsluitend bancaire betaling van contributie.
Belangrijkste reden hiervoor is het vermijden van een omvangrijke kasstroom
(risico). Anderzijds is het echter ook zo dat het in handen geven van contanten
eerder tot administratieve tekortkomingen lijdt, terwijl bovendien ook de
bewijskracht van een bancaire overboeking voor alle partijen duidelijk en handig
is.
Tot slot nog dit. SV Reeshof verleent geen medewerking aan overschrijving naar
andere clubs indien het voldoen van de contributiegelden (en eventuele boetes)
niet volgens regel is voldaan. In alle niet voorziene situaties beslist het Bestuur
dan wel de Penningmeester van SV Reeshof.
Wij vertrouwen erop hiermee duidelijkheid te hebben verschaft en zijn uiteraard
steeds bereid ons beleid te motiveren en onderbouwen.
Het Bestuur
De basis contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:
Categorie: Bedrag:
Kabouters € 110,-
JO08 t/m JO10 € 185,-
JO11 t/m JO12 € 195,-
JO13 t/m JO19 € 205,-
Senioren € 225,-
Actief rustend lid* € 75,-
Rustend lid € 25,-
* een actief rustend lid kan deelnemen aan trainingen, en maximaal 5
wedstrijden spelen