Over ons

De totstandkoming van SV Reeshof

SV Triborgh, de voorgaande vereniging die speelde op sportcomplex Campenhoef, was opgericht op 27 juni 2002. Het betrof een fusieclub van TAC/BWB en Zouavia. In de loop der jaren is gebleken dat ondanks het feit dat sportief zeer goede resultaten werden behaald (hoofdklasse gespeeld in het seizoen 2006/2007) er financieel steeds opnieuw problemen ontstonden. De opvolgende besturen lukte het niet om de sportieve ambities op verantwoorde wijzen af te stemmen op de financiële mogelijkheden van de vereniging.

Nadat de laatste bestuurswisseling plaatsvond in 2006, werd dat bestuur geconfronteerd met serieuze financiële problemen. Deze financiële problemen namen in de loop der tijd zodanige vormen aan dat alle leden daar wel iets van meekregen. Soms bleek de telefoon van de vereniging afgesloten en ook op de website in het gastenboek van de vereniging meldden zich schuldeisers. Tevens was duidelijk geworden dat in de loop der tijd het voltallig bestuur, met uitzondering van de Voorzitter, was afgetreden en dat ook vele vrijwilligers het ogenschijnlijk zinkende schip hadden verlaten.

Op 3 maart 2008 is tijdens een enorm druk bezochte algemene ledenvergadering (alv) van SV Triborgh duidelijk geworden dat er inderdaad ernstige financiële problemen waren. Tijdens die alv is aan een onderzoekscommissie verzocht de feitelijke situatie in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Deze onderzoekscommissie bestond uit zes vaders van relatief jonge kinderen die voetbalden bij SV Triborgh. Voorwaarde om deel uit te maken van de commissie was dat zij geen enkele positie binnen de SV Triborgh hadden bekleed en vanuit een professionele deskundigheid in het dagelijks leven (financiële, organisatorische en juridische achtergrond), de situatie in kaart zouden brengen.

Tijdens het onderzoek heeft de commissie met alle belangrijke partners van SV Triborgh gesproken, zoals (oud-) bestuursleden, (voormalige) vrijwilligers, barmedewerkers, eerste elftal-spelers en -begeleiders, de gemeente, de KNVB, de belastingdienst en niet in de laatste plaats met (andere) schuldeisers. Op die wijze is getracht een beeld te vormen van de bestuurlijke organisatie, de financiële situatie en mogelijkheden voor de toekomst.

Tijdens een bijzondere alv die heeft plaatsgevonden op 22 april 2008 en die opnieuw bezocht werd door een groot aantal leden, heeft de eerder genoemde commissie aan de leden moeten presenteren dat -samengevat weergegeven- sprake was van niet alleen een jarenlange bestuurlijke chaos binnen de vereniging, maar vooral ook van een financieel volstrekt onhoudbare situatie. Met een crediteurenschuld van meer dan € 150.000,00 die op dat moment nog leek op te lopen door de zogenaamde “lijken uit de kast” en een door de belastingdienst concreet aangekondigde nog veel omvangrijker belastingclaim (over vijf jaren), stond vast dat SV Triborgh niet langer levensvatbaar was. Feitelijk was de vereniging technisch reeds failliet omdat zij had opgehouden de schuldeisers van de vereniging te betalen. Zo konden de huur van de velden, de brouwer, toeleveranciers en vele anderen al geruime tijd niet meer (volledig) worden betaald. Naar het oordeel van de commissie was zulks te wijten aan jarenlang tekortschietend bestuur en onverantwoord financieel beleid, zonder dat zij daarmee verantwoordelijken individueel heeft aangewezen of heeft kunnen aanwijzen.

Op het moment dat deze conclusies werden getrokken kende SV Triborgh zo’n 750 leden waarvan 450 jeugdleden. De commissieleden meenden dat het tot haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid behoorde een poging te doen deze (jeugd-)leden in de toekomst te laten voetballen op het complex dat beschikbaar was. Zij wilden daarbij een geheel nieuwe vereniging in het leven roepen die voor eens en altijd zou moeten afrekenen met het negatieve imago dat nu al jaren rondom SV Triborgh hing en er een veilige en gezonde voetbalvereniging van maken. De commissie heeft dat voorgesteld op de alv en deze heeft unaniem (met één onthouding) ingestemd met dat voorstel.

De commissie kon dat voornemen alleen verwezenlijken indien aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De belangrijkste daarvan was dat de gemeente bereid moest zijn aan de nieuwe vereniging de beschikbare velden ter beschikking te stellen en de KNVB moest bereid zijn een licentie aan de vereniging te verstrekken en het mogelijk maken dat de jeugdteams op soortgelijk niveau konden blijven voetballen als op dat moment het geval was. Indien dat laatste niet mogelijk zou zijn, zou naar verwachting leegloop ontstaan en ook dat zou een nieuwe gezonde start in de weg staan.

In de periode na 22 april is vervolgens in zeer veel sessies met de gemeente, de KNVB en andere partners van de vereniging gesproken. Als resultaat daarvan is op 12 mei aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg het verzoek gedaan om de voetbalvelden van het sportcomplex te verhuren aan een nieuw op te richten vereniging. Het college heeft vervolgens op 27 mei 2008 het besluit geno-men dat zij dit zou toestaan maar daarbij wel een aantal heldere en harde voorwaarden gesteld. Enkele daarvan zijn dat de nieuwe vereniging alle banden met SV Triborgh diende te verbreken, dat zij geen betalingen meer mocht doen aan (eerste elftal) spelers, dat zij een verantwoorde begroting moest presenteren, dat zij de banden met de Bingo moest verbreken en dat zij een vergaande samenwerking met RKTVV moest gaan onderzoeken.

De commissie heeft die voorwaarden geaccepteerd en ook moeten accepteren omdat zij anders haar doelstelling om een nieuwe gezonde en veilige vereniging op te richten, waar in ieder geval de jeugdleden van SV Triborgh konden blijven voetballen, niet kon waarmaken. Nadat het college van B&W dit besluit nam, ging ook de KNVB akkoord en is bewerkstelligd dat de jeugdteams veelal op hetzelfde en in ieder geval op soortgelijk niveau, konden blijven voetballen.

Op 29 mei 2008 is vervolgens “Sport Vereniging Reeshof” (in de wandelgangen: SV Reeshof) opgericht. De eerdergenoemde commissieleden zijn ingeschreven als bestuursleden van de nieuwe vereniging. Doelstelling is om het bestuur op zo kort mogelijke termijn uit te breiden met enkele bestuurders die zich (nog) meer op de operatie gaan richten.

Zoals een goed lezer zal begrijpen is er heel veel werk verricht, maar moest en moet er ook nog veel werk worden verzet. Feit is in ieder geval dat we met zijn allen voetbalden in en met de nieuwe vereniging SV Reeshof in het seizoen 2008/2009.