Op woensdag 13 oktober 2021 zal vanaf 20:00 uur onze Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Nadat deze in 2020 niet kon doorgaan kan dat nu gelukkig weer wel.

In deze ALV zullen vooral bestuurlijk nogal wat wijzigingen aan de orde zijn. Paul Roosen (in het bestuur sinds de oprichting van SV Reeshof in mei 2008) en Paul Muskens (penningmeester sinds augustus 2015) treden af en zijn niet herverkiesbaar.  Judith van den Berg treedt toe tot het bestuur als de nieuwe penningmeester.

Verder zal op de ALV worden toegelicht dat Wilan van Kuijk als Voorzitter zal terugtreden om plaats te maken voor vers bloed. Guus Vermeulen en Wilan van Kuijk zijn vervolgens voornemens om begin 2022 het bestuur te verlaten. Tegen die tijd zullen nieuwe bestuursleden moeten zijn toegetreden.

De agenda voor de ALV treffen jullie hieronder aan. Onze vereniging is ondanks de Corona maatregelen en het zo lang niet (volledig) kunnen voetballen financieel gezond en mag weer gaan leven. Het zou mooi zijn als we het daar tijdens deze ALV weer eens samen over mogen hebben en bespreken hoe we samen invulling gaan geven aan de toekomst.

Algemene Leden Vergadering woensdag 13 oktober 2021 om 20:00 uur

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Notulen ALV 23 juni 2019 en ingekomen stukken
 3. Korte terugblik Corona periode maart 2020-heden
 4. Vooruitblik seizoen 2021-2022
 5. Jaarrekening  2018-2019
 6. Jaarrekening 2019-2020
 7. Prognose 2020-2021
 8. Begroting 2021-2022
 9. Stemmen jaarrekeningen, begroting en décharge bestuur
 10. Aftredend en (her-)benoemingen bestuur :
 • Aftredend
  • Paul Roosen
  • Paul Muskens
 • Benoeming:
  • Judith van den Berg (penningmeester)
 • Herbenoemingen (vanwege driejaarstermijn):
  • Wilan van Kuijk
  • Ton Schoenmakers
  • Guus Vermeulen
  • Gijs de Kort
 1. Rondvraag

Sluiting