Op donderdag 23 mei 2019 vindt vanaf 20:00 uur de Algemene Leden Vergadering plaats van SV Reeshof. Het is zoals steeds jaarlijks de plaats waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, zowel financieel als anderszins, en waar je mag zeggen wat je daarvan vindt, vragen kunt stellen, je actief kunt opstellen, zelf verantwoording kunt nemen en vooral ook mee kunt beslissen over bijvoorbeeld de begroting voor het verenigingsjaar 2019-2020waarvan ook altijd de contributie onderdeel uitmaakt. Hou dus ook die datum vrij. Een datum waarop we niet trainen, maar samen koers geven aan onze vereniging.

(Geen trainingen vanaf 20:00uur!!)

 

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en vaststellen definitieve agenda
 2. Notulen ALV 12 juni 2018 en ingekomen stukken
 3. Korte terugblik seizoen 2018-2019
 4. Technische commissie / Technisch Beleidsplan
 5. Vooruitblik seizoen 2019-2020
 6. Jaarrekening  2017-2018/verslag kascontrolecie
 7. Prognose 2018-2019
 8. Begroting 2019-2020 en vaststellen contributie
 9. Aftreden/Benoemen (concrete informatie volgt nog)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting